Myslivost


Myslivost jako součást národně-kulturního dědictví má na historickém majetku Arcibiskupství olomouckého bohatou tradici. Myslivost je neopomenutelnou součástí dlouhodobého hospodaření v krajině. Cílem Arcibiskupství olomouckého jako vlastníka honebních pozemků je myslivecky hospodařit tak, aby došlo k postupnému souladu mezi lesnickým a mysliveckým hospodařením. Výsledkem by měla být rovnováha mezi početním stavem zvěře a prostředím, ve kterém žije.

Vzhledem k tomu, že myslivost má významný vliv na ekonomiku hospodaření na lesním majetku, se Arcibiskupství olomoucké rozhodlo obhospodařovat většinu vlastních honiteb prostřednictvím společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s. r. o. Pokud v některých případech nebylo možné vytvořit honitbu vlastní, ponechalo Arcibiskupství olomoucké své pozemky přičleněny do společenstevních honiteb, aby byla zachována kontinuita hospodaření.

Tam, kde je to možné, dochází ke slučování původních honiteb do nových větších honiteb s výměrou umožňující chov cílových druhů spárkaté zvěře. Společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s. r. o. tak obhospodařuje v současné době 11 vlastních honiteb Arcibiskupství olomouckého o celkové výměře 40 377 ha v rámci 3 krajů. V honitbách užívaných společností Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s. r. o. jsou zastoupeny téměř všechny druhy spárkaté zvěře vyskytující se na území ČR (srnčí, černá, jelení, dančí, mufloní, sika japonský a kamzík).


Kontaktujte nás

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
Dvorského 5/17, 779 00 Olomouc - Svatý Kopeček

Kontakt na sekretariát +420 733 742 099

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
© 2017, Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.        #AGENTura Weboo