Výjimka ze zákazu vjezdu a ze zákazu stání motorových vozidel


Výjimku vydává vedoucí polesí nebo výrobní ředitel. Výjimka se vydává na základě písemné žádosti, kterou si zde můžete stáhnout ve formátu pdf:

Pravidla pro udělování výjimek ze zákazu vjezdu a stání motorových vozidel a oprávnění ke vstupu na pozemky Arcibiskupství olomouckého, které mají v užívání Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. (dále jen ALSOL) upravuje Organizační směrnice ALSOL. Obdobná pravidla jsou použita pro udělování výjimek ze zákazu vjezdu a stání motorových vozidel a oprávnění ke vstupu na pozemky jiných vlastníků, jejichž pozemky má ALSOL v užívání na základě nájemní nebo pachtovní smlouvy.

Na udělení výjimky ze zákazu vjezdu a stání motorových vozidel a povolení vstupu není právní nárok a oprávněnost posoudí vždy individuálně odpovědný zaměstnanec ALSOL.

Zákaz vjezdu a stání neplatí pro:

 • Záchranné složky, lékaři a převozní vozidla lékařské služby při výkonu zásahu na záchranu zdraví a majetku.
 • Hasiči při zásahu na záchranu zdraví a majetku.
 • Policie ČR, Armáda ČR, vojenská policie.
 • Orgány státní správy v obvodu jejich působnosti při výkonu činností a osobám, které vykonávají činnosti povolené zvláštními předpisy.
 • Havarijní četa energovodů při odstraňování havárii.
 • Fyzické a právnické osoby zajišťující jednorázovou obsluhu objektů ve veřejném zájmu (energovody, geodetické značky, vrty apod.), které jsou ve vlastnictví těchto osob a jsou na pozemcích Arcibiskupství olomouckého. Tyto osoby jsou povinny informovat o potřebě vstupu a vjezdu, povolenka se nevydává.
 • Při kontrole jsou výše uvedené osoby povinny prokázat příslušnost k některému z výše uvedených subjektů a sdělit důvod vjezdu a vstupu na pozemky v užívání ALSOL.

Výjimky jsou zpravidla vydávány pouze

 • Osobám vykonávajícím práce na objednávku ALSOL.
 • Osobám provádějícím činnosti v celospolečenském zájmu (lesnický výzkum, praxe lesnických škol, včelaři, geodetická činnost, lesní stráž, myslivecká stráž, rybářská stráž, myslivecký a rybářský hospodář).
 • Osoby s trvalým bydlištěm na pozemcích, na které je přístup pouze po účelových komunikacích v užívání ALSOL, nebo osoby na těchto pozemcích hospodařící.
 • Majitelům staveb pro individuální rekreaci. Výjimka se vydává pouze na konkrétní účelovou komunikaci pro zabezpečení přístupu k rekreačnímu objektu. Spolumajitelé budou posuzováni vždy samostatně.
 • Jednorázové povolenky na další vozidlo pro přístup k rekreačním objektům, se souhlasem majitele rekreačního objektu.
 • Fyzickým osobám vykonávajícím výkon práva myslivosti (kromě mysliveckého hospodáře a stráže), pokud není ve smlouvě o pronájmu honitby uvedeno jinak.
 • Jednorázové povolenky pro konání kulturně společenských akcí, které organizuje jiný subjekt než ALSOL a Arcibiskupství olomoucké.

Používání výjimek

Výjimka umožňuje vjezd, stání na účelové komunikace a vstup pouze na pozemky Arcibiskupství olomouckého, které má v užívání společnost ALSOL, nebo na pozemky jiných vlastníků, jejichž pozemky má ALSOL v užívání na základě nájemní nebo pachtovní smlouvy.
Výjimka bude použita pouze pro vozidlo a účel, ke kterému byla vydána.
Rovněž se automaticky pozastavuje platnost výjimky v případě vyhlášení zákazu vstupu do lesů v dané lokalitě platnosti výjimky.
Vozidlo bude v případě stání umístěno tak, aby nebránilo průjezdu ostatním vozidlům a potřebám lesního provozu.
Částka požadovaná za úhradu vystavení výjimky je stanovena jako úhrada režijních nákladů spojených s vystavením výjimky a na částečnou úhradu na běžnou údržbu účelové komunikace pro potřeby lesního hospodářství vyjma zimní údržby.
Zajíždět do lesních porostů není dovoleno.
Při vjezdu a stání na účelových komunikacích musí být viditelně umístěna za předním sklem vozidla.
Výjimka v žádném případě nezaručuje celoroční sjízdnost a využitelnost komunikace pro potřeby žadatele.
Společnost ALSOL si vyhrazuje právo na dočasné pozastavení platnosti této výjimky v případě mimořádných okolností a to do doby jejich odstranění. Jedná se zejména o živelné kalamity. V těchto případech je možno platnost výjimky o dobu pozastavení prodloužit.
Zaměstnanec, jež se prokáže služebním průkazem Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o., je oprávněn provádět kontrolu vydané výjimky a dodržování podmínek ke kterým byla udělena. V případě, že nebude výjimka používána v souladu s účelem, ke kterému byla vydána anebo pokud budou porušována zákonná ustanovení, na jejichž základě byla výjimka udělena, bude výjimka odebrána.
Vjezd a stání je pouze na vlastní nebezpečí.

Kontaktujte nás

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
Dvorského 5/17, 779 00 Olomouc - Svatý Kopeček

Kontakt na sekretariát +420 733 742 099

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
© 2017, Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.        #AGENTura Weboo