Lesní výroba


Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. (dále jen ALSOL) hospodaří v lesích ve vlastnictví:

Arcibiskupství olomoucké

po ukončení navrácení majetku cca 42.700 ha

Arcibiskupský
kněžský seminář


cca 125 ha

Kongregace
Milosrdných sester

sv. Vincence de Paul
496ha

Na základě vzájemné dohody

V lesích některých jiných církevních vlastníků lesů – kongregací či farností:
cca 70ha

V lesích kde ALSOL hospodaří, současně vykonává funkci odborného lesního hospodáře na základě udělené licence. Lesnické hospodaření je u ALSOL zajišťováno prostřednictvím:

Ústředí společnosti

Jednotlivých polesí

Jednotlivých lesnických úseků

ALSOL zajišťuje provádění pěstební i těžební činnosti přímým zadáváním prací prioritně živnostníkům či drobným lesnickým firmám. Cílem je dosažení postupného návratu pracovníků do lesního hospodářství, zejména z bezprostřední blízkosti lesních majetků. Základními cíli ALSOL v lesnickém hospodaření je:

Obnovení a udržení stabilních lesních ekosystémů.
Uplatňování principu trvale udržitelného hospodaření.
Zachování lesa jako trvale obnovitelného přírodního zdroje a současně trvalého zdroje odpovídajícího finančního výnosu.

Kontaktujte nás

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
Dvorského 5/17, 779 00 Olomouc - Svatý Kopeček

Kontakt na sekretariát +420 733 742 099

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
© 2017, Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.        #AGENTura Weboo